Administració de Finques

Ens encarreguem de la gestió integral de la teva comunitat de propietaris. Creació, cobrament de quotes, pagament de serveis, gestió obres, incidències, morositat, liquidacions, assegurances..., tot el que envolta la comunitat de propietaris del seu edifici amb l’ètica, professionalitat i transparència que tots aquests anys em demostrat i que avala la nostra cartera de clients.

 • Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la Junta i fer els cobraments i pagaments que correspongui.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden esser a càrrec del fons de reserva.

 

 • Gestió del pagament servei de neteja.
 • Una reunió ordinària i extraordinària, si s’escau, anual en horari i calendari laboral normal per a l’activitat d’oficines i despatxos.
 • Convocar la Junta ordinària anual i les possibles reunions extraordinàries.
 • Atendre els pagaments de subministraments (aigua, llum, ascensor, neteja i serveis).
 • Fer les remeses bancàries pel cobrament de les quotes.
 • Reclamació amistosa d’impagats.

Comparar listados

Comparar